Oulusta ykkönen

Sami Pikkuaho


Julkaistu: tiistaina 2. lokakuuta 2018


Kau­pun­gis­tu­mis­ke­hi­tys on voi­ma­kas­ta. Se on jat­ku­nut sa­man­lai­se­na kau­an riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä puo­lue on ol­lut pää­vas­tuus­sa po­li­tii­kan si­säl­lös­tä. 

Osa suo­ma­lai­sis­ta löy­tää paik­kan­sa edel­leen maa­seu­dul­ta, mut­ta yhä use­am­pi luon­te­vas­ti kau­pun­gis­ta. On ikä­vää, kun usein täs­tä ih­mis­ten omas­ta va­lin­nas­ta teh­dään mie­li­ku­vis­sa ne­ga­tii­vi­nen asia. 


Vas­tak­kai­na­set­te­lua ei tar­vi­ta. Ou­lu on mo­ni­muo­toi­nen kau­pun­ki ydin­kes­kuk­sen li­säk­si maa­seu­tu­mai­si­neen kau­pun­gi­no­si­neen. Ou­lu ei kil­pai­le maa­seu­dun kans­sa, vaan sen täy­tyy pys­tyä li­sää­mään ve­to­voi­maa, jot­ta se oli­si use­am­man kau­pun­kiin muut­ta­van va­lin­ta Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin seu­dun ase­mas­ta.

Alu­e­tut­ki­ja Timo Aro pu­huu kau­pun­gin vii­des­tä ku­kois­tus­te­ki­jäs­tä. Yk­kö­se­nä hän mai­nit­see alu­een elin­voi­mai­suu­den, mikä tar­koit­taa kas­vu-, kil­pai­lu- ja uu­dis­tu­mis­ky­kyä. Myön­tei­sen ke­hän al­ku­te­ki­jä on se, et­tä kau­pun­ki on hou­kut­te­le­va yri­tyk­sil­le. Nämä tuo­vat in­ves­toin­te­ja ja in­no­vaa­ti­oi­ta, työ­paik­ko­ja ja pal­ve­lu­ja sekä ra­ken­ta­mis­ta.

Ou­lun tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta kes­ki­öön nou­see pär­jää­mi­nen kil­pai­lus­sa asuk­kais­ta ja osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta. Mo­ni­puo­li­nen opis­ke­lu- ja kou­lu­tus­tar­jon­tam­me ei­vät vie­lä ta­kaa sitä, et­tä ai­kuis­tu­vat nuo­ret jäi­si­vät tän­ne. Kun si­mo­lai­nen nuo­ri miet­tii työ- tai opis­ke­lu­paik­kaa, mei­dän on saa­tet­ta­va Ou­lu yk­kö­sek­si hä­nen va­lin­ta­lis­tal­leen. Nyt lii­an moni va­lit­see toi­sen kas­vu­kes­kuk­sen.

Stra­te­gi­sek­si kär­jek­si on nos­tet­ta­va kaik­kien nii­den es­tei­den pois­ta­mi­nen, jot­ka hi­das­ta­vat yri­tys­ten si­joit­tu­mis­ta Ou­luun. Em­me ole riit­tä­vän ket­te­riä tar­jo­a­maan yri­tys­ten tila- ja tont­ti­tar­pei­siin no­pei­ta rat­kai­su­ja. Hyvä lo­gis­ti­nen si­jain­ti ja nä­ky­vyys ovat yri­tyk­sil­le tär­kei­tä ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä. Ou­lun kaa­voi­tuk­sen tu­lee vies­tiä yri­tyk­sil­le tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­sia.

Ou­lun tu­lee tar­jo­ta viih­tyi­sää asu­mis­ta kai­ken­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa elä­vil­le. Se tar­koit­taa jous­ta­vaa, riit­tä­vää ja no­pe­aa kaa­voit­ta­mis­ta mo­ni­muo­toi­sel­le ra­ken­ta­mi­sel­le. Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa tu­li­si ky­e­tä hyö­dyn­tä­mään ko­ti­kau­pun­kim­me me­rel­li­syys en­tis­tä pa­rem­min. Tai­ta­val­la suun­nit­te­lul­la yh­dis­täm­me eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vän ra­ken­ta­mi­sen sekä liik­ku­mi­sen viih­tyi­sän asui­nym­pä­ris­tön ja työ­pai­kan vä­lil­lä.

Kau­pun­kim­me voi hy­vin kun lap­sil­la ja per­heil­lä me­nee hy­vin. Tätä ede­sau­tam­me tar­jo­a­mal­la kil­pai­lu­ky­kyi­set pal­ve­lut myös heil­le. Hy­viä en­si­as­ke­lei­ta on jo otet­tu, lap­si­per­hei­den ko­ti­a­pu toi­mii jo pa­rem­min kuin ai­kai­sem­min. Teh­dään ra­ken­ta­val­la po­li­tii­kal­la Ou­lus­ta Suo­men yk­kös­kau­pun­ki!

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho